English Version English Version | Avviżi tal-Parroċċa | Ħinijiet tal-Quddies | Ċentru Parrokkjali | Indirizz | Numri tat-Telefon | Ikkuntattjana

Programm tad-Duluri u l-Ġimgħa Mqaddsa

 • Ikklikkja hawn biex tara l-Proġramm sħiħ ta' Jum id-Duluri u taċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Parroċċa ta' Burmarrad.

Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa

 • Mit-12 sat-18 ta' April fil-Knisja ta' Burmarrad

Is-Sibt 12 u l-Ħadd 13 ta' April 2014

 • Bazaar tal-Għid
  Bażaar b'risq il-Festa tal-Qalb ta' Marija.

It-Tnejn, 14 ta' April 2014

 • Quddiesa Penitenzjali
  FIl-quddiesa tas-7.00 pm ssir Ċelebrazzjoni Penitenzjali. Inħeġġukom tiġu dakinhar għall-Qrar.  

It-Tlieta, 15 ta' April 2014

 • Qari ta' Salmi u Via Sagra
  Waqt il-Quddiesa tas-7.00 pm ser jinghadu t-tliet Salmi fuq il-Passjoni ta’ Kristu miktubin minn San Frangisk. Fit-8.00 pm tibda’ L-Via Sagra fi Triq San Pawl Milqi. Inheggukom tattendu.

L-Erbgħa, 15 ta' April 2014

 • Il-Ħsieb tal-Quddiesa u Via Sagra Nazzjonali
  Fil-quddiesa ta’ filgħaxija jsir ħsieb fuq it-Tlett Ijiem Imqaddsa tal-Għid. Fis-7.00 p.m. nitilqu minn ħdejn il-Parrocca għall-Via Sagra Nazzjonali mmexxija mill-Arcisqof. Minn ġej għandu jħalli ismu fis-Sagristija sa nhar it-Tlieta filgħodu.

Is-Sibt, 5 ta' April 2014

 • Il-Funzjonijiet ewlnin tal-Ġimgħa Mqaddsa

  Nhar il-Ħamis, il-Gimgħa u s-Sibt ma jkunx hawn Quddies filgħodu. Fis-7.30 am sa jingħad it-Talb Komunitarju. Imħeġġin sabiex nattendu għal dan il-ħin ta’ talb.
  Il-Funzjoni ta’ nhar Hamis Ix-Xirka tibda’ fis-7.00 pm. Kif tintemm issir ir-Repozizzjoni tal-Ewkaristija.
  Fit-8.30 pm ser issir Adorazzjoni Komunitarja.
  Dakinnhar isiru l-Viżti fis-seba’ Knejjes. Minn jixtieq jattendi għandu jħalli ismu fis-Sagristija jew ikellem lill-helpers tas-soltu. It-Tluq minn ħdejn il-Knisja jkun fit-8.30 pm.  Il-Booking jagħlaq it-Tlieta filgħaxija.  

  Nhar il-Ġimgħa Jum Il-Ġimgħa l-Kbira. Infakkru fl-obbligu tas-Sawm u l-Astinenza.
  Fis-7.30 am jinghad it-Talb Komunitarju. Fl-10.00 am tibda’ l-ADORAZZJONI  ghat-Tfal kollha tal-Parrocca. Fit-3.00 pm tibda’ ċ-Ċelebrazzjoni tal-Passjoni tal-Mulej u t-Tqarbin Imqaddes.
   
  Nhar Sibt il-Għid fis-7.30 am jibda’ t-Talb Komunitarju. Fis-6.00 pm jibda’ l-Qrar. Fit-8.00pm tibda’ l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid.

  Nhar Ħadd il-Għid wara l-Quddiesa tat-8.30 am jsir it-Tberik tal-Figolli u l-Ħelu tal-Għid.

  Infakkru li matul din il-ġimgħa ta’ Sagrifiċċju jkomplu jinġabru oggetti tal-Ikel jew donazzjonijiet sabiex jingħataw lit-Tfal ta’ Dar Sagra Familja ta’ Haż-Żabbar u l-familji fil-bzonn.

Matul ir-Randan

 • Ġbir ta' prodotti għall-Karità
  Matul ir-Randan hemm il-Qfief hdejn il-Bibien tal-Knisja, sabiex jingabru oggetti tal-Ikel ta’ preserves ghall-Istitut tad-Dar Sagra Familja ta’ Haz-Zabbar u ghall-Familji fil-bzonn. Minn jixtieq jista’ jaghti wkoll donazzjoni u jghaddiha lil Kappillan, jew lil xi membru tal-komunita’.

Il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014

 • 50 mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali
  Fil-jum li nfakkru l-50 sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ser issir quddiesa mill-Arcisqof ta' Malta fis-7.00 pm fil-Knisja Parrokkjali. 

Kull l-Ewwel Ħadd tax-Xahar

 • Ix-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa fir-Rabat
 • Bejn l-4.00 pm u s- 6.00 pm fil-Knisja tagħna tar-Rabat fejn hemm meqjuma ix-xbieha tal-Madonna tas-Saħħa tkun miftuħa fejn f’dan il-ħin isir Talb u fil-5.15 pm tiġi ċċelebrata Quddiesa.

 

 • Apparat elettroniku għall-Kompjuter Room fic-Ċentru Sant Antnin ta' Padova
 • Il-Kompjuter Room fil-librerija taċ-Ċentru kważi lesta! Min għandu xi kompjuters żejda jew apparat ieħor tal-kompjuters bħal mice, keyboards, monitors, video cards eċċ. u jixtieq jgħaddihomlna għal din il-Compjuter Room huwa ġentilment mitlub ikellem lill-kappillan fuq in-numri 21573045 jew 99457234.

Kull nhar ta' Erbgħa

 • Junior Praesidium tal-Legion of Mary
  Kull nhar ta' Erbgħa fil-17.00 qed jiftaħ ic-Centru Parrokkjali biex jilqa’ lil kull min jixtieq jidħol fil-Junior Praesidium tal-Legion of Mary. Dawk it-tfajliet żgħażagħ li jixtiequ jagħmlu din l-esperjenza huma mistiedna li jattendu.

Kull Nhar ta' Ħamis

 • Adorazzjoni Kumunitarja
  Wara l-quddiesa tas-18.15 jkollna adorazzjoni Komunitarja fil-knisja.

Fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant Antnin

 • Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
  Il-Librerija tkun miftuħa kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00.

 • Kappella tas-Sagrament
  Il-Kappella tkun miftuħa wkoll kull nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00.
 • Festa Qalb ta' Marija 2011
Fittex f'www.parroċċaburmarrad.com
 

Quddies

Matul il-Ġimgħa:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa),
7.00pm (Fis-Sajf)

Is-Sibt:
5.30am, 6.15am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Il-Ħadd:
6.00am, 8.30am, 6.15pm (Fix-Xitwa), 7.00pm (Fis-Sajf)

Kappella tal-Lunzjata, is-Salina
Nhar ta' Sibt fil-5:00pm (fix-Xitwa) fil-5:45pm (fis-Sajf)


Adorazzjoni lil Ġesu' Sagramentat:
Il-Ħamis wara l-quddies ta' filgħaxija

Ċentru Parrokkjali
Sant Antnin Ta' Padova

Kappella tac-Centru

Kappella tas-Sagrament
Nhar ta' Tlieta mid-9.00 sal-12.00

Librerija San Ġużepp ta' Kopertino
Kull l-ewwel Sibt tax-Xahar mid-9.00 sal-12.00

Membri tal-Kleru

Patri Joe Mamo:
Gwardjan u Kappillan
Patri Guido Muscat
Patri Gorg Buttigieg

Indirizz

Kunvent San Franġisk
Triq Burmarrad,
Burmarrad
Malta

Numri tat-Telefon

Tel: (+356) 21573045
Fax: (+356) 21578118
Mob: (+356) 77622275
Mob: (+356) 99457234

Ikkuntattjana email

Fr Joe Mamo

jew

Webmaster

Faċilitajiet fil-Knisja

Arja Kkundizzjonata
Air Condition

Crying Room
Crying Room

Statistika dwar
parroċċaburmarrad.com